Home / Informatie / Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden ZeelandHoreca.nl

 

Artikel 1. Definities.
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 
de Website: de website www.zeelandhoreca.nl, die wordt in stand gehouden door ZeelandHoreca.nl, Scheldestraat 3 te Goes, KVK nummer 59.97.32.09 BTW identificatienummer NL1528.48.204.B02
Advertentie: een op de Website geplaatste of daartoe aangeboden advertentie of vacature, waarin goederen en/of diensten worden aangeboden c.q. gevraagd;
Adverteerder: degene die een Advertentie plaatst op de Website;
Gebruiker: degene die, anders dan als Adverteerder, gebruik maakt van de Website;
Overeenkomst: een overeenkomst tussen Adverteerder en Gebruiker die voortvloeit uit het gebruik van de Website;
Persoonsgegevens: de door Adverteerder of Gebruiker verstrekte gegevens die tot zijn of haar persoon herleidbaar zijn, waaronder naam/adres/woonplaats gegevens, emailadres en bankrekeningnummer;
Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel gezamenlijk;


Artikel 2. Toepasselijkheid.
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen Adverteerders respectievelijk Gebruikers enerzijds en ZeelandHoreca.nl anderzijds. Deze algemene voorwaarden zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op de relatie tussen Adverteerders en Gebruikers onderling. Derden, zoals auteursrechthebbenden, kunnen aan deze algemene voorwaarden geen rechten ontlenen. 
2.2 Naast de onderhavige voorwaarden zijn tevens de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel van toepassing. In geval van afwijking prevaleren de voor de Adverteerder c.q. Gebruiker meest gunstige bepaling. 
2.3 De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden dan de onderhavige en de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel is uitgesloten.


Artikel 3. Advertentie; plaatsing.
3.1 Door het plaatsen van een Advertentie op de Website komt een overeenkomst tot stand tussen de Adverteerder en ZeelandHoreca.nl. Daarbij gelden de tarieven en overige bepalingen en gedragsregels zoals weergegeven op de Website, alsmede de Voorwaarden.

3.2 Plaatsing op de Website vindt plaats gedurende 40 dagen, tenzij anders bepaald. 
3.3 Door het aanbieden van een Advertentie geeft de Adverteerder ZeelandHoreca.nl toestemming de in de Advertentie vervatte informatie, inclusief eventueel fotomateriaal en/of hyperlinks te (doen) plaatsen op de Website.
3.4 ZeelandHoreca.nl spant zich naar redelijkheid in te bewerkstelligen dat de Adverteerder reacties op zijn Advertentie krijgt. Zij doet dit door het beschikbaar stellen en zoveel mogelijk toegankelijk houden van de Website alsmede o.a. door het aanbrengen van een rubricering en het aantrekkelijk houden en onder de aandacht brengen van de Website als geheel. ZeelandHoreca.nl is uitdrukkelijk geen partij bij enige Overeenkomst.
3.5 ZeelandHoreca.nl is gerechtigd de Advertentie tevens geheel of gedeeltelijk te plaatsen in de printuitgave van dag- of weekbladen, alsmede deze te gebruiken voor reclame c.q. commerciële doeleinden ten behoeve van de Website. Deze mogelijkheden staan uitsluitend ter eigen vrije keuze van ZeelandHoreca.nl; de Adverteerder kan hierop geen aanspraak maken dan wel bezwaar tegen indienen. Indien de Advertentie in enige andere omgeving dan de Website wordt geplaatst is ZeelandHoreca.nl gerechtigd eventuele foto's en/of hyperlinks niet op te nemen 

3.6 De Adverteerder is verplicht er onverwijld zorg voor te dragen dat de Advertentie wordt verwijderd of aangepast zodra een daarin aangeboden product of dienst niet langer beschikbaar is.

Artikel 4. -Opgave van gegevens.
Indien bij het gebruik van de Website gegevens dienen te worden verstrekt, zoals NAW-gegevens, e-mailadres of het onderscheid zakelijk dan wel particulier Adverteerder, dienen deze gegevens volledig, juist en actueel te zijn. Gebruiker garandeert bevoegd te zijn om op enige wijze gebruik te maken van de Website.


Artikel 5. Inhoud van de Advertentie.
5.1 De Adverteerder draagt er zorg voor dat de omschrijving van een aangeboden product of dienst overeenkomt met de werkelijkheid en juist en volledig is.
5.2 De Adverteerder is gerechtigd tot het plaatsen van fotomateriaal bij het aanbieden van producten of diensten op de Website.
5.3 De informatie die door de Adverteerder in een Advertentie of in daarop volgend contact wordt verstrekt, dient rechtstreeks verband te houden met het te verkopen of gezochte product. De Advertentie mag niet worden gebruikt als algemeen communicatiemiddel en mag niet dienen om diensten en/of producten van de Adverteerder in het algemeen aan te prijzen. 
5.4 Een Advertentie mag uitsluitend worden geplaatst in één rubriek van de Website. De Adverteerder dient daarbij gebruik te maken van de rubriek waarin de desbetreffende aangeboden producten of diensten naar hun aard en soort behoren.
5.5 De inhoud van de Advertentie dient te voldoen aan de regels voor plaatsing, zoals weergegeven onder punt 5.8, waarvan de inhoud als hier herhaald en ingelast wordt beschouwd. Voorts is de inhoud van de Advertentie onderworpen aan de Nederlandse Reclame Code. 
5.6 ZeelandHoreca.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen Advertenties voortijdig te verwijderen, de teksten van Advertenties in te korten of te wijzigen en/of aangebrachte hyperlinks of fotomateriaal te verwijderen. ZeelandHoreca.nl zal hiertoe in ieder geval, doch niet uitsluitend, overgaan in geval is gehandeld in strijd met de Voorwaarden of met de in 5.5 bedoelde regels. De Adverteerder zal in geen van de in dit lid bedoelde gevallen recht hebben op restitutie of enige vorm van schadevergoeding.
5.7 Indien in de Advertentie een product wordt aangeboden, dient tegelijk met het aanbieden van het product op de Website door de Adverteerder een minimumprijs te worden aangegeven waarvoor het product kan worden gekocht. Indien de minimumprijs niet wordt gemeld is ZeelandHoreca.nl gerechtigd de waarde van het aangeboden product zelf te beoordelen en deze waarde als minimumprijs te hanteren.

5.8 Plaats uw advertentie in de juiste rubriek; Discriminatie, belediging, en aanstootgevende teksten worden niet geaccepteerd; adverteren voor een andere advertentiewebsite, vacaturewebsite, of forum wordt niet geaccepteerd; aangeboden van producten of diensten waarbij de medewerkers betwijfelen worden van de website verwijderd, en indien relevant gemeld bij politie en/of justitie.


Artikel 6. Betaling;incasso.
6.1 Voor het plaatsen van een Advertentie in bepaalde rubrieken dient door de Adverteerder te worden betaald. Deze rubrieken zijn aangegeven op de Website.
6.2 Indien sprake is van een betaalde Advertentie draagt ZeelandHoreca.nl er zorg voor dat de Advertentie wordt geplaatst op de Website nadat de Adverteerder de betaalprocedure juist heeft doorlopen.en De Adverteerder ontvangt een factuur per e-mail.
6.3 ZeelandHoreca.nl is gerechtigd de Adverteerder per direct uit te sluiten van gebruik van de Website indien de Adverteerder in strijd handelt met de bedoelde betaalprocedure.
6.4 De aangegeven betaaltermijn geldt als een fatale termijn. Indien niet binnen de betreffende termijn het volledige verschuldigde bedrag is voldaan is de Adverteerder van rechtswege in gebreke en is vanaf de vervaldatum een rente van 1% per maand verschuldigd over het openstaande bedrag, waarbij een gedeelte van de maand als hele maand wordt gerekend. Bij niet tijdige betaling is ZeelandHoreca.nl tevens gerechtigd administratiekosten in rekening te brengen. 
6.5 Alle (buiten)gerechtelijke kosten die gemoeid zijn met de incasso van het verschuldigde bedrag komen voor rekening van de Adverteerder,  waarbij deze kosten op tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom worden gesteld, met een minimum van € 150.


Artikel 7. Tegoed.
7.1 De Adverteerder kan bij ZeelandHoreca.nl een tegoed opbouwen dat kan worden gebruikt voor de betaling van in de toekomst te plaatsen Advertenties.
7.2 Een opgebouwd tegoed kan uitsluitend worden gebruikt voor de plaatsing van Advertenties; het tegoed wordt niet uitgekeerd in geld.
7.3 Tegoed dat niet door de Adverteerder zelf is opgebouwd maar het gevolg is van toebedeling door ZeelandHoreca.nl (om welke reden ook) vervalt indien het niet binnen een jaar is gebruikt.


Artikel 8. Vrijwaring.
8.1 De Adverteerder draagt er zorg voor dat de inhoud van de Advertentie (zoals tekst en/of foto's) en/of de in de Advertentie aangeboden producten en/of diensten geen inbreuk maken op rechten van derden, waaronder rechten van intellectuele eigendom, alsmede dat deze geen wet- en/of regelgeving schenden, niet aanstootgevend, obsceen, beledigend, onjuist of misleidend zijn en voorts voldoen aan de in artikel 5 lid 5 bedoelde regels.
8.2 Adverteerder vrijwaart ZeelandHoreca.nl tegen alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op het beweerdelijk niet voldaan zijn aan het sub 8.1 bepaalde. De Adverteerder is aansprakelijk voor alle kosten van verweer die terzake door ZeelandHoreca.nl moeten worden gemaakt.


Artikel 9. Aansprakelijkheid.
9.1 ZeelandHoreca.nl is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik dat Adverteerders of Gebruikers van de Website maken. ZeelandHoreca.nl is niet aansprakelijk voor gedragingen van Adverteerders of Gebruikers, voor de inhoud van Advertenties of voor de producten en diensten die worden aangeboden. 
9.2 De informatie die door ZeelandHoreca.nl zelf op de Website is geplaatst is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Niettemin is ZeelandHoreca.nl niet aansprakelijk voor daarin opgetreden onjuistheden of onvolledigheden.
9.3 De aansprakelijkheid van ZeelandHoreca.nl voor haar verplichtingen op grond van de met de Adverteerder gesloten Overeenkomst is voorts beperkt tot het bedrag dat de Adverteerder heeft betaald c.q. verschuldigd is voor de plaatsing van de Advertentie.
9.4 Iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade van Adverteerders of Gebruikers, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens, is uitdrukkelijk uitgesloten.


Artikel 10. Servicedesk.
10.1 ZeelandHoreca.nl stelt aan Adverteerders en Gebruikers een Servicedesk ter beschikking, waar zij per e-mail terecht kunnen met vragen over en problemen met de plaatsing van Advertenties en/of het gebruik van de Website.
10.2 De Servicedesk beantwoordt de gestelde vragen naar vermogen en naar beste kunnen. Adviezen worden echter opgevolgd op eigen risico. ZeelandHoreca.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat als gevolg van door de Servicedesk verstrekte adviezen. 
10.3 Klachten over een Advertentie, een Adverteerder of de Website in het algemeen kunnen uitsluitend elektronisch worden ingediend via het contactformulier op de Website. Klachten die op andere wijze worden ingediend worden niet in behandeling genomen. De indiener van een klacht ontvangt binnen vijf werkdagen een schriftelijke reactie.


Artikel 11. Privacy; Gebruik van gegevens.
11.1 In het kader van de exploitatie van de Website worden persoonsgegevens verzameld. De verantwoordelijke voor de verwerking van deze persoonsgegevens is ZeelandHoreca.nl, te Goes. 
11.3 Op de verwerking van de in artikel 11.1 genoemde gegevens is de Privacy Verklaring van ZeelandHoreca.nl van toepassing. 
11.4 Het is Gebruikers en Adverteerders alleen toegestaan gebruik te maken van via de Website verkregen (persoons)gegevens met het oog op het sluiten van een mogelijke Overeenkomst. Gebruik voor enig ander doel is verboden, waaronder: 
- het verzenden van (ongevraagde) e-mail(s) waarvan de inhoud niet direct betrekking heeft op de inhoud van de Advertentie, ongeacht of het boodschappen betreft van commerciële aard; 
- het verzamelen van emailadressen van Gebruikers en/of Adverteerders


Artikel 12. Beveiliging.
12.1 ZeelandHoreca.nl spant zich naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en neemt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.
12.2 ZeelandHoreca.nl is echter niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via Advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden, of enig ander gevolg van het gebruik dat van de Website wordt gemaakt.


Artikel 13. Sites en diensten van derden.
13.1 De Website en Advertenties kunnen verwijzingen bevatten (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar websites van derden. ZeelandHoreca.nl heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.
13.2 Indien en voorzover gebruik wordt gemaakt van diensten van externe dienstverleners, zijn de voorwaarden en privacyregels van deze dienstverleners van toepassing. ZeelandHoreca.nl is niet verantwoordelijk voor de rechtshandelingen c.q. het beleid van deze dienstverleners.


Artikel 14. Deeplinken naar de Website.
14.1 ZeelandHoreca.nl staat Gebruikers in beginsel toe op andere websites (deep)links aan te brengen naar de Website, zolang deze (deep)links een correct, actueel en volledig zoekresultaat op de Website opleveren. ZeelandHoreca.nl is gerechtigd de toestemming op ieder moment, naar eigen bevinden en zonder opgave van redenen in te trekken door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Gebruiker. De Gebruiker dient dan binnen één week na ontvangst van de kennisgeving de (deep)links naar de Website te verwijderen en verwijderd te houden.

 

Artikel 15. Geregistreerd Gebruiker;Bieden.
15.1 Gebruikers hebben de mogelijkheid zich op de Website te registreren. Zij kunnen dan reageren op vacatures, bieden op geadverteerde producten en inloggen met een eigen gebruikersnaam en wachtwoord.
15.2 Het reageren op vacatures, en bieden op geadverteerde producten via de Website geschiedt vrijblijvend en dient als een mogelijkheid voor de Adverteerder en de Gebruiker om tot elkaar te komen. Het uiteindelijk tot stand komen van een Overeenkomst vindt plaats in direct contact tussen de Adverteerder en Gebruiker. ZeelandHoreca.nl is daarbij op geen enkele wijze partij.
15.3 Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat op Advertenties wordt geboden als de Gebruiker niet werkelijk geïnteresseerd is. Misbruik van het bieden op de Website wordt niet getolereerd en kan uitsluiting van gebruik tot gevolg hebben.

Artikel 16. Uitsluiting.

16.1 Handelen op de Website is slechts toegestaan aan personen die naar Nederlands recht juridisch bindende overeenkomsten kunnen sluiten.

16.2 Een minderjarige mag slechts handelen op de Website als hij/zij daarvoor toestemming heeft gekregen van de wettelijk vertegenwoordiger of zelfstandig als het een rechtshandeling betreft die in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk door een minderjarige van zijn/haar leeftijd zelfstandig wordt verricht.

16.3 ZeelandHoreca.nl behoudt zich het recht voor om Adverteerders en Gebruikers uit te sluiten van elk gebruik van de Website indien op enigerlei wijze in strijd wordt gehandeld met de wet, de openbare orde, de goede zeden en/of de onderhavige algemene voorwaarden.

16.4 Bedoelde uitsluiting geschiedt onverminderd het recht van ZeelandHoreca.nl om rechtsmaatregelen te nemen en/of schadevergoeding te vorderen.


Artikel 17. Intellectuele eigendom.
17.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website, waaronder begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto´s, beeld- en/of geluidsmateriaal, formats, software, merken en domeinnamen, berusten bij ZeelandHoreca.nl respectievelijk haar licentiegevers. Het voorgaande is niet van toepassing op de inhoud van geplaatste Advertenties. 
17.2 Het is Gebruikers en Adverteerders verboden om de Website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van ZeelandHoreca.nl, met uitzondering van de op grond van artikel 14 toegestane deeplinks.


Artikel 18. Slotbepalingen.
18.1 Nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden zal geen effect hebben op de verbindendheid van de overige bepalingen.
18.2 Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle uit deze Algemene Voorwaarden voortvloeiende geschillen die niet in goed onderling overleg tot een oplossing kunnen worden gebracht zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.
18.3 Deze Algemene Voorwaarden kunnen eenzijdig door ZeelandHoreca.nl worden gewijzigd. De gewijzigde voorwaarden zijn direct beschikbaar op de Website. Gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn direct van toepassing.